HCL - Archive

Archive

HCL International Bridge Championship 2014

17th Aug to 20th Aug 2014, Tivoli Hotel, New Delhi

RESULTS

 
EVENT WINNERS RUNNERS-UP
Team of Four
Naresh Tandan Trophy

FORMIDABLES

Kiran Nadar, B Satyanarayana, B Prabhakar, Rajeshwar Tewari, Sunit Chokashi, Keyzad Anklesaria

ALMOST FAMOUS

Arun Jain, Jaggy Shivdashani, Raju Tolani, Ajay Khare, Manas Mukherjee, Swarnendu Banerjee

Team of Four Silver

P K THAKUR’S IV

P K Thakur, M Dev, G Bansider, J Sarkar

SHAM SHARMA

Sham Sharma, Mukesh Shivdasani, A.K Sinha, Paresh Gupta, Sangram Guha

Open Pairs
Neena Bonarji Trophy

Sanjib Majumder – J.N. Roy

A N Banerjee – Ravi Goenka